Cetak

Ujian Saringan

1. Bahagian Transfusi Mikrobiologi

Fungsi
Objektif bahagian ini adalah untuk menyaring darah dan produk darah yang didermakan oleh penderma-penderma bagi memastikan darah tersebut selamat untuk yujuan transfuse serta bebas dari penyakit yang merbahaya seperti; Human Immunodeficiency Virus 1 and 2 (HIV 1 / 2) Hepatitis “B” Virus (HBV) Hepatitis “C” Virus (HCV) Syphilis
Aktiviti :
  • i) Aktiviti utama Bahagian Tranfusi Mikrobiologi di Pusat Darah Negara (TML-PDN) ialah menjalar ujian saringan darah secara serologi dan ujian nukleik asid terhadap sample darah penderma yang dikutip oleh Bahagian Perolehan Darah, Pusat Darah Negara.
  • ii) Bahagian ini juga menjalankan aktiviti-aktiviti seperti berikut: TML-PDN berperanan sebagai pusat rujukan kepada pusat-pusat penyaringan di seluruh Negara bagi penyakit jangkitan melalui trasfusi seperti Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV 1 dan 2.
  • iii) Pusat ini juga menjalankan ujian lanjutan secara serologi dan juga ujian nukleik asid (Nucleic acid testing) tujuan pengesahan status semua sample yang diterima dari pusat-pusat saringan seluruh Negara.
  • iv) Memantau pencapaian kualiti bagi semua Pusat Saringan untuk ujian HBV dan HCV melaui Program Kepastian Kualiti Luaran (National External Quality Assurance Program) yang dijalankan oleh bahagian ini. Ini termasuklah dalam menyediakan panel-panel kawalan kualiti untuk diedarkan ke semua pusat-pusat sarinagn di seluruh Negara. Pemantauan dibuat secara analisa statistik ke atas keputusan yang diterima dan laporan serta cadangan pembetulan akan dibuat.
  • v) Menjalankan kajian penilaian terhadap reagen-reagen atau peralatan yang mungkin digunakan untuk tujuan penyaringan darah. TML-PDN juga terlibat dalam menyediakan penilaian spesifikasi dan teknikal ke atas reagen dan peralatan untuk kegunaan pusat saringan di bawah Kementerian Kesihatan bagi tujuan sebut harga atau tender.
  • vi) Bertindak sebagai pusat pengumpulan data dan maklumat Kebangsaan mengenai jangkitan HBV,HCV,HIV dan syphilis dikalangan penderma darah.

2. Bahagian Immunohematologi

i. Unit Serologi Sel Darah Merah
Fungsi
Unit ini menjalankan ujian penjenisan lengkap kumpulan darah untuk penderma dan sebagai pusat rujukan bagi semua kes-kes antibody yang berkaitan dengan sel darah merah bagi semua hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan pihak swasta atas permintaan.
Aktiviti :
i) Menjalankan ujian darah penderma Menjalankan ujian darah pesakit
ii. Unit Serologi Platelet
Fungsi
Pusat rujukan bagi semua kes-kes antibody yang berkaitan dengan platelet bagi semua hospital bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan pihak swasta atas permintaan.
Aktiviti :
  • i) Menjalankan ujian pengesahan antibody terhadap Human platelet Antigen (HPA).
  • ii) Menjalankan ujian fenotip platelet secara manual untuk HPA 1
iii. Unit Transfusi Perubatan
Fungsi
Menyediakan perkhidmatan ujian pra-transfusi (keserasian darah) kepada HKL dan klinik-klinik swasta yang berhampiran yang tidak mempunyai kemudahan ujian tersebut.
Aktiviti :
  • i) Menjalankan ujian-ujian ABO/Rh, penyaringan antibodi dan ujian keserasian darah.
  • ii) Menjalankan ujian reaksi transfusi Memberi khidmat khas seperti membekalkan “ Filtered Blood” dan ‘irradiated Blood’ bagi HKL.

Hit Terakhir Dikemaskini
33147 17 Januari 2018

Pautan Rasmi